O projekcie

Nazwa projektu: Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów
Okres realizacji: 2007 - 30.06.2015 r.
Wartość projektu: 209 580 000 PLN

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013


 Zakres projektu

Projekt „Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów"przez zaplanowane działania gwarantuje uzyskanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, elastyczności działania oraz wydajności aplikacji e-Administracji oraz zapewnienie wydajnego środowiska dla rozwiązań aplikacyjnych świadczących elektroniczne usługi dla przedsiębiorców, obywateli oraz organów administracji publicznej szczebla centralnego i lokalnego.
 
 
Projekt obejmuje między innymi dostosowanie usług transmisji danych Resortu Finansów, wdrożenie centralnego systemu bezpieczeństwa oraz systemów monitorowania i zarządzania dostępem, co ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpiecznego, wydajnego i elastycznego środowiska dla funkcjonowania e-Usług. Dla osiągnięcia w/w założenia konieczne jest m.in. zwiększenie przepustowości łączy teleinformatycznych oraz zmiana technologii transmisji danych w sieci rozległej Resortu Finansów, umożliwiającą szybką, elastyczną komunikację wszystkich jednostek, która dodatkowo umożliwi priorytetyzację szczególnie newralgicznego ruchu wykonywanego dla e-Usług. Aby zapewnić prawidłową, stabilną pracę e-Usług konieczne jest również zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno dla transmisji danych jak i dla samych systemów, które mają świadczyć swoje usługi m.in. obywatelom i przedsiębiorcom.
 
Wdrożenie systemu zarządzania tożsamością i dostępem zapewni automatyzację zarządzania kontami i uprawnieniami użytkowników e-Usług oraz zapewni bezpieczny zdalny dostęp do elementów infrastruktury e-Usług dla administratorów systemów i aplikacji co warunkuje, poprawę jakości i dostępności świadczonych usług. Na podkreślenie zasługuje również zaplanowany do wdrożenie w ramach projektu system monitorowania, który obejmie swoim zakresem usługi   informatyczne o zasięgu lub znaczeniu unijnym i krajowym - wraz z ich składowymi infrastrukturalnymi takimi jak platformy sprzętowe, systemy operacyjne, systemy baz danych, aplikacje, urządzenia sieci informatycznej, urządzenia końcowe użytkownika. System monitorowania będzie wspomagać zapewnianie całodobowej, poprawnej pracy infrastruktury i usług informatycznych (w tym w przeważającej części - usług publicznych). System zapewni gromadzenie danych w celach analityczno-operacyjnych, w tym w szczególności dla celów analizy stanu bieżącego, analizy stanów historycznych, analizy trendów, analizy związków przyczynowo-skutkowych istotnych dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania infrastruktury Resortu Finansów.
 
Wymienione wyżej działania pozwolą w pełni korzystać z możliwości płynących z wdrożenia nowych środowisk systemowych oraz rozwiązań aplikacyjnych świadczących elektroniczne usługi dla przedsiębiorców, obywateli oraz organów administracji publicznej centralnej i lokalnej.
 
Działania projektu pozostają w bezpośrednim związku z inicjatywami Resortu Finansów e-Deklaracje 2, e-Podatki, e-Rejestracja, Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych, e-Cło oraz zewnętrznymi jak np. projekty; pl. ID-polska ID karta, e-PUAP.

 


 

 Cel projektu

Celem projektu „Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów" jest stymulowanie wzrostu wykorzystania technologii ICT w gospodarce kraju poprzez zapewnienie w sposób ciągły bezpiecznych i wydajnych usług transmisji danych na potrzeby działania przyszłych aplikacji e-Administracji świadczących usługi dla przedsiębiorców, obywateli oraz organów administracji publicznej szczebla centralnego i lokalnego. Cel główny projektu osiągany będzie poprzez realizację w efekcie synergii celów szczegółowych. Takie podejście pomoże w zdefiniowaniu kluczowych wskaźników produktów, pozwalających na analizę globalnych rezultatów uzyskanych w ramach realizacji projektu.

Szczegółowe cele projektu. 

1. Zapewnienie elastycznego środowiska transmisji danych w sieci rozległej resortu finansów stymulującego rozwój nowoczesnych usług publicznych świadczonych w kanale elektronicznym (z uwzględnieniem wymiany informacji z systemami resortu finansów
i Centralnymi Systemami UE).
 

Rozumiane jako: 

• Zapewnienie transmisji danych pomiędzy odbiorcami e-Usług a systemami je udostępniającymi oraz zapewnienie komunikacji pomiędzy systemami resortu finansów świadczącymi e-Usługi;
• Podniesienie parametrów transmisji danych w sieci rozległej resortu finansów;
• Zmniejszenie ryzyka/wpływu pojedynczej awarii na ilość jednostek resortu finansów pozbawionych komunikacji; 

2. Zapewnienie elastycznego środowiska transmisji danych w sieci strukturalnej Ministerstwa Finansów wspierającego efektywne zarządzanie zachodzącymi procesami biznesowymi resortu finansów, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów jakościowych obsługi e-Usług. 

Rozumiane jako: 

• Zapewnienie odpowiednich parametrów sieci strukturalnej Ministerstwa Finansów niezbędnych do efektywnej realizacji procesów biznesowych obsługujących administrację publiczną,
• Dostosowanie infrastruktury sieci strukturalnej Ministerstwa Finansów i pomieszczeń Centrum Administratorów do standardów technicznych niezbędnych dla wdrożenia nowych e-Usług w administracji publicznej;
• Poprawa jakości zarządzania i obsługi e-Usług poprzez zapewnienie wydajnej, stabilnej i niezawodnej infrastruktury technicznej w siedzibie centralnej Ministerstwa Finansów. 

3. Zapewnienie wymaganej dostępności e-Usług poprzez wdrożenie centralnego systemu monitorowania umożliwiającego docelowo monitorowanie infrastruktury e-Usług oraz wspierającego podejmowanie proaktywnych decyzji zarządczych w obszarze utrzymania i rozwoju eksploatowanej infrastruktury e-Usług.
Celem pośrednim zapewniającym korzyść długofalową jest budowanie wizerunku resortu finansów jako instytucji zapewniającej realizację e-Usług.
 

Rozumiany jako: 

• Podniesienie jakości i zapewnienie wymaganej ciągłości świadczonych e-Usług postrzeganych z perspektywy otoczenia resortu finansów.
• Zapewnienie na poziomie centralnym (Ministerstwo Finansów) możliwości monitorowania ciągłości i jakości realizacji ważnych usług biznesowych resortu finansów.
• Umożliwienie monitorowania jakości wdrażanych w przyszłości - e-Usług resortu finansów. 

4. Zapewnienie bezpieczeństwa transmisji sieciowej dla świadczenia e-Usług.
Celem pośrednim zapewniającym korzyść długofalową jest wzrost zaufania obywateli
i przedsiębiorców kraju do usług świadczonych drogą elektroniczną.
 

Rozumiane jako: 

• Dostosowanie infrastruktury bezpieczeństwa sieci rozległej resortu finansów do wymagań związanych z świadczeniem e-Usług.
• Realizacja prewencyjnych działań zapobiegających incydentom bezpieczeństwa.
• Ujednolicenie procedur obszaru bezpieczeństwa. 
• Efektywność zarządzania poprzez centralizację zarządzania bezpieczeństwem. 

5. Zapewnienie efektywności świadczenia e-Usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz wzrost wykorzystania e-Usług poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu wsparcia informatycznego dla infrastruktury e-Usług resortu finansów. 

Rozumiane jako: 

• Podniesienie efektywności wsparcia informatycznego poprzez przebudowę, standaryzację, implementację i integrację procesów wewnątrz administracji resortu finansów w zakresie wsparcia informatycznego i zarządzania infrastrukturą e-Usług;
• Podniesienie efektywności wsparcia informatycznego poprzez zastosowanie rozwiązań informatycznych w zakresie rejestracji i obsługi zgłoszeń o incydentach oraz zintegrowanie tych narzędzi z centralnym systemem monitorowania infrastruktury e-Usług. 


  Produkty projektu

• Umowa na transmisję danych w sieci rozległej resortu finansów na lata 2008-2009 

• Umowa na transmisję danych w sieci rozległej resortu finansów na lata 2010-2013 

• Analiza możliwości integracji usług w sieci strukturalnej MF 

• Dokument z inwentaryzacji istniejących systemów monitorowania 

• Zmodernizowany węzeł CheckPoint 

• Zalecenia audytu bezpieczeństwa 

• Wdrożone urządzenia IPS 

• Zdefiniowane wymagania dla systemu monitorowania 

• Modernizacja Centrum Administratorów w MF 

• Wdrożenie systemu centralnego update'u (WSUS) 

• Zbudowany katalog usług 

• Dokument analizy stanu funkcjonowania i utrzymania wsparcia usług IT w resorcie Finansów 

• Wdrożony system zdalnego dostępu 

• Wykonany upgrade systemu ServiceDesk do najnowszej wersji 

• Projekt modernizacji sieci strukturalnej MF 

• Wdrożone urządzenia UTM 

• Zmodernizowane urządzenia typu switch w węźle centralnym 

• Wdrożony system zarządzania tożsamością 

• Wdrożony centralny system monitorowania 

• Wdrożonych 8 procesów ITIL w DI 

• Umowa na transmisję danych w sieci rozległej resortu finansów na lata 2014-2018 

• Modernizacja sieci strukturalnej MF - FILM