Linki

Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl

Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
www.mswia.gov.pl

Instytucja Wdrażająca – Władza Wdrażająca Programy Europejskie
www.wwpe.gov.pl

Program Innowacyjna Gospodarka
www.poig.gov.pl

Fundusze Strukturalne
www.funduszestrukturalne.gov.pl

Portal Funduszy Europejskich na lata 2007- 2013
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Portal Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 7 Oś Priorytetowa, Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji
www.7poig.mswia.gov.pl/

Portal Unii Europejskiej
http://europa.eu/index_pl.htm